TJ Slávia EKONÓM – 2 % Z DANE – ZA ROK 2018

 

Vážení športovci, rodičia a všetci naši futbaloví priaznivci!

 

Naša TJ je aj v tomto roku zaregistrovaná do zoznamu oprávnených prijímateľov časti zaplatenej dane. V úvode sa chceme všetkým piatim, ktorí nám v minulom roku 2 % zo zaplatenej dane poukázali, úprimné poďakovať. Na zachovanie našej činnosti si Vás dovoľujeme opäť láskavo požiadať na poukázanie 2 % z už Vami zaplatenej dane pre našu TJ Slávia Ekonóm. Veľmi by sme sa však potešili, keby ste s touto prosbou oslovili aj svojich príbuzných, známych a podnikateľov, aj z radu právnických osôb. Ak sa rozhodnete pomôcť' našej/vašej Telovýchovnej jednote, ďakujeme Vám.

 

Situácia so zabezpečením ďalšej sezóny 2018/19 je kritická (viac v LISTE PREZIDENTA FO).

 

   Fyzické osoby v zamestnaneckom pracovnom pomere (ak nepodávajú daňové priznanie) potrebujú 2 tlačivá:

- „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" (v PRÍLOHE K MAILU - editovateľné a uložiteľné PDF). 

- „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti" (v PRÍLOHE K MAILU).

 

Postup je pre jednotlivé kategórie nasledovný:

1. Pracovník v pracovnom pomere (zamestnanec), ktorý v roku 2018 poberal iba mzdu:

   Pracovník by mal v termíne do 15. 2. 2019 písomné požiadať zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti" (vo firmách úplné bežná činnosť' spolu aj s podpísaním „Vyhlásenia na uplatnenie si nároku na nezdaniteľne časti základu dane"). Zamestnávateľ' je povinný toto urobiť a zároveň Vám na požiadanie výplni a potvrdí aj tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti" (v PRÍLOHE K MAILU).

   Potom podľa pokynov vyplníte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" (v PRÍLOHE K MAILU - editovateľné a  uložiteľné PDF).

 

  Nakoniec je potrebné tieto dve tlačivá do 30. 4. 2019 doručiť na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

(https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

 

  Pozn: Doručenia na daňový úrad za Vás vybaví Ekonóm, ak donesiete vyplnené tlačivá.

 

 Pripadne nejasnosti môžete konzultovať' s Ing. Petrom Privrackým na tel. č.:  0905 602 807

 

VŠETKY POTREBNÉ ÚDAJE O TJ Slávia EKONÓM PRI POSKYTNUTÍ 2 % Z DANE:

 

Obchodné meno alebo názov:     Telovýchovná jednota SLÁVIA EKONÓM Bratislava

Sídlo:                                          Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava

Právna forma:                             občianske združenie

IČO:                                            31812881

SID: